Dành cho các bạn mới học Kanji: Tô chữ Kanji Đào tạo

22/01/2016 | 16:17

 

 

Tô chữ Kanji sẽ giúp bạn viết chữ Kanji đẹp và chính xác thứ tự các nét

 

 

 

 

 

·         一、  二、  三、  四、五、    六、  七、  八、九、十、百、千      

http://kawachivn.com/uploads/files/matome-k1-101.pdf

 

·         日、月、火、水、木、金、土

http://kawachivn.com/uploads/files/matome-k1-111.pdf

 

·         山、川、石、空、夕、天、雨

http://kawachivn.com/uploads/files/matome-k1-121.pdf

 

·         口、人、手、目、耳、足、子、男、女、王

http://kawachivn.com/uploads/files/matome-k1-161.pdf

 

·         大、中、小、上、下、右、左、白、青、赤、円、玉、音、早、正

http://kawachivn.com/uploads/files/matome-k1-131.pdf

 

·         見、立、休、入、出

http://kawachivn.com/uploads/files/dousa-matome-k1-15.pdf

 

·         朝、昼、夜、東、西、南、北、春、夏、秋、冬、地、池、谷、風、晴、雲、雪、星、海、岩、原、野、外、内、回、里、色、黄、黒、茶、点、線、丸、形、紙、画、図、絵

http://kawachivn.com/uploads/files/matome-k21.pdf

 

·         時、分、間、曜、週、今、午、合、話、聞、読、書、行、勝、言、思、作、教、食、合、知、来、切、引、用、当、歩、走、通、帰、答、考、交、止、売、買、鳴

http://kawachivn.com/uploads/files/matome-k23%281%29.pdf

 

·         姉、妹、兄、弟、父、母、親、元、体、首、頭、顔、友、心、自、声、歌、肉、光、遠、近、強、弱、細、太、少、多、前、後、新、古、半、長、高、直、明、楽、毎、同

http://kawachivn.com/uploads/files/matome-k25.pdf

 

 

Thông tin phản hồi

Họ tên (*): Email (*):

Nội dung (*): (vui lòng viết tiếng việt có dấu) Mã an toàn:   Thiet ke website pro
+ Phản hồi của bạn đọc về bài viết:

Hỗ trợ tư vấn

Hotline

04 63296322

  • 04 63296322
  • 04 32811726
  • 04 63296322
  • 04 63296322